INTRODUCTION

INFORMATION

---------

INFORMATION

You should follow us on Twitter to post something

캠핑장전용 예약   010-3266-5090
B-무료 오토캠핑장  (계곡 평상 임대시
MUREUNDOWON          유형: B-1,B-2,B-3(3M*4M) B-4,B-5,B-6(5M*5M)B-7(7M*7M)  
                                                       텐트요금 : 평일/금요일 30,000  주말 40,000          인원요금 : 1인 10.000


캠핑장예약 

010-3226-5090휴대폰. 010-3226-5090      입금계좌: 이선욱(농협) 356-1156-0499-13

전라북도 완주군 동상면 대아수목로 534-39 (대아리 6번지) | 사업자등록번호. 402-20-26029