INTRODUCTION

INFORMATION

---------

INFORMATION

You should follow us on Twitter to post something

캠핑장전용 예약   010-3226-5090
A- 오토캠핑장  

The space


- 유형 : A-오토 캠핑장

- A-1 : 3M * 4M /정원2인(최대3인)

- A-2 :      "

- A-3 : 5M * 5M /정원3인(최대4인)

- A-4 :      "

- A-5 :      "

- A-6 :      "

- A-7 :       "

- A-8 : 7M * 8M /정원4인(최대5인)

- A-9 :       "

- A-10:      "- 부대시설 : 주차장.전기. 샤워실. 화장실. 수영장. 개수대

- 입실전 안내실 (입구 매점) : 반드시 문의

- 체크인 : 12 : 00 / 체크아웃 :  11 : 00Price


-텐트요금 : 평일/금요일 30.000 주말 40.000 

-인원요금 : 1인 10.000-추가인원 및 애견 : 10.000

- 아동 및 추가차량 :   5.000


MUREUNDOWON


캠핑장예약 

010-32226-5090

캠핑장 입금 계좌

농협 356-1156-0499-13 (이선욱)

휴대폰. 010-3226-5090      입금계좌: 이선욱(농협) 356-1156-0499-13

전라북도 완주군 동상면 대아수목로 534-39 (대아리 6번지) | 사업자등록번호. 402-20-26029